ntjm.net
当前位置:首页 >> C++输入三个整数放在变量ABC中,找出三个数中的最大... >>

C++输入三个整数放在变量ABC中,找出三个数中的最大...

#includeusing namespace std;int main() { int a,b,c; cin >> a >> b >> c; int t = a > b?a : b; int max = t > c?t : c; cout

#include using namespace std;int main(){int a,b,c,t;cin >> a>>b>>c ;if ( a > b ){ //交换两数 t=a; a=b; b=t;}//到此,保证a

如果abc三个整数相等,输出最大的数是999; 如果abc三个整数不相等,输出最大的数是987; 说明:键盘上的数字是从0-9,意思是从这10个整数选择3个整数组合,选择最大的那个数。题中并没说明abc三个数是不是可以相同,因而选择了两种情况,第一种...

#include #include int max(int,int,int);int main() { int a,b,c; scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c); printf("max num is %d",max(a,b,c)); return 0; }int max(int a,int b,int c) { return (a>b?a:b)>c?(a>b?a:b):c; } 扩展资料 #include using na...

哈哈,太简单,还是自己做吧。 给你写个函数: int minint(int a ,int b ,int c) { int cc=a; if (cc

程序如下: #include int main() { int a,b,c,Max; printf("请输入3个数:\n"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); Max=a>b?(a>c?a:c):(b>c?b:c); printf("3个数中最大值为:%d\n",Max); return 0; } 扩展资料: C语言的基本特性: 1、高级语言:它是把...

你就知道B一定比A大么,所以是错的。 应该是这样判断 if((B-A==1&&C-B==1) || (A-B==1 && B-C==1))

问题一的解决: 这个问题通常有两种解决方法,一个是字符数组(现已不常用)另一个是string类,当然这个要在头文件中加上#include 代码如下: #include #include using namespace std;] int main(){ string str="abcd"; cout

代码1. // 输入3个数,要求按从小到大顺序输出 #include int main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个数:"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a > b) { t = a; a = b; b = t; } if(a > c) { t = a; a = c; c = t; } if(b > c) { t = b; b = c; ...

#include using namespace std; int main() { int x; while (cin >> x) { int max = 1; for (int i = 1; i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntjm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com